Gaelic Names for Highland Cattle

Gaelic - English

Female Names   Male Names  
Anna     Ann Adhamh Adam
Bana-phrionnsa Princess Agarach Pretender
Banarach Milkmaid Ailean   Alan
Banrigh  Queen Anndra Andrew
Barabal Barbara Aonghas Angus
Bean Wife Armann Warrior
Beathag Beth Balach   Boy
Caileag  Girl Bhaltair Walter
Cailin     Girl Bodach Old man
Cailleach Old lady Bratach Banner
Cairistìona Christina Brogach Sturdy boy
Calltainn Hazel Cabhlaich Admiral
Canach   Bog cotton Cailean   Colin
Caorann Rowan Caisean Dewlap
Caraid Friend Calum    Malcolm
Càraid  Twin Cathach Warrior
Casair    Sea drift Ceannard Chief
Catrìona Catherine Ceann-suidhe President
Ceit  Kate Ceann-taighe Head of house
Ciorstaidh Kirsty Ceàrd    Tinker
Craobhag Small tree Ceatharnach Hero
Crom-lus Poppy Cìobair   Shepherd
Cruinneag Young woman Cluaran Thistle
Dìleas    Faithful Coigreach Stranger
Dìlleachdan Orphan Coinneach Kenneth
Dìorbhail Dorothy Coirneal Colonel
Dosan    Hair on forehead Companach Companion
Ealasaid Elizabeth Cuairtear Tourist
Eilid     Hind (deer) Cubhaidh Honour
Eilidh   Helen Cuileadair Flatterer
Èiteag   Fair maid Curaidh Hero
Eubha   Eve Daibhidh David
Faoilte   Delight Dòmhnall Donald
Feàrna   Alder Donnchadh Duncan
Feòrag  Squirrel Dùbhlanaiche Challenger
Fiochag  Little angry one Dùghall Dugald/Dougal
Fionnghal Fiona Eachann Hector
Flòraidh Flora Èideard Edward
Frangag Francis Eilean   Island
Fraoch  Heather Eilthireach Stranger
Gealbhan White one Eòin    Ewan/Euan
Gràidheag Sweetheart Fear a’ Ghlinne Man of the glen
Grìogag  Bead Fear    Male
Gruagach Young woman Fear-bratach Bannerman
Ial      Gleam of sunshine Fearchar Farquhar
Ialainn   Honeysuckle Fear-cinnidh Kinsman
Iseabail Isobel/Ishbel Fearghas Fergus
Laochag Little heroine Fear-siridh Searcher
Magaidh Maggie Fial   Bounty
Maighdeann Maiden Fionnlagh Finlay
Mairead Margaret Fiuran  Hunter
Màiri     Mary Flath     Prince/King/Chief/Hero
Mùirneag Cheerful girl Fleasgach Youth
Neòinean Daisy Friseal Fraser
Nighean Girl Fudaidh Worthless fellow
Nìghneag Little girl Gàidheal Gael
Oighrig  Effie Gaisgeach Hero
Òstag    Hostess Gealbhan White one
Peanaidh Penny Gille nan Gleann Boy of the glen
Peigi      Peggy Gille      Boy
Phìobaidh Phoebe Gilleasbaig Archie
Pròiseag Prude Gràidhean Sweetheart
Raghnailt Rachel Greumach Graham
Raineach Fern Griogair Grigor
Rìbhinn  Maiden Gruagach Long haired one
Rionnag  Star Guag    Giddy fellow
Robag   Slut Guaillean Shoulder
Ròs   Rose Gusgarlach Keen one
Ròsag Rose tree Iain    John
Seamrag Shamrock Iasgair Fisherman
Seasaidh Jessie Laochan Little hero
Seonag  Joan Lasgaire Champion
Seònaid Janet Mìcheal Michael
Seud   Jewel Mùillear Miller
Seudag  Little jewel Murchadh Murdo
Sìleas   Juliet Niall    Neil
Sìne  Jean Òganach Young one
Sìneag Little Jean Oighre  Heir
Siùsaidh Suzy Oisean   Ossian
Siùsan   Susan Pàdraig Peter/Patrick
Sòbhrach Primrose Peadar   Peter
Sonasag Happy girl Pìobaire Piper
Speachag Venomous little creature Prìomhaire Prime Minister/President
Spideag Spiteful female Prionnsa Prince
Stuamag Modest woman Raibeart Robert
Suairceag Gentle one Ruairidh Roderick/Rory
Sùbh-làir Strawberry Saighdear Soldier
Female Sàirdseant Sergeant
Uiseag  Skylark Seòras George
    Seumas James/Hamish
    Stiùbhart Stuart/Stewart
    Teàrlach Charles
    Tormod Norman
    Uachdaran Laird
    Uibhisteach Native of Uist
    Uilleam William

Colours - (Colours follow name ie: Calum Buidhe, Anna Bhuidhe)
Buidhe Yellow male (eg Calum Buidhe)
Bhuidhe Yellow female (eg Anna Bhuidhe)
Donn Brown/dun male (eg Calum Donn)
Dhonn Brown/dun female (eg Anna Dhonn)
Dubh Black male (eg Calum Dubh)
Dhubh Black female (eg Anna Dhubh)
Geal White male (eg Calum Geal)
Gheal White female (eg Anna Gheal)
Riabhach Brindle (male & female – Calum Riabhach & Anna Riabhach)
Ruadh Red (male & female – Calum Ruadh & Anna Ruadh)


English - Gaelic

Female Names   Male Names  
Alder Feàrna Adam Adhamh
Ann Anna Admiral Cabhlaich
Barbara Barabal Alan Ailean
Bead Grìogag Andrew Anndra
Beth Beathag Angus Aonghas
Bog cotton Canach Archie Gilleasbaig
Catherine Catrìona Banner Bratach
Cheerful girl Mùirneag Bannerman Fear-bratach
Christina Cairistìona Bounty Fial
Daisy Neòinean Boy Balach
Delight Faoilte Boy Gille
Dorothy Dìorbhail Boy of the glen Gille nan Gleann
Effie Oighrig Challenger Dùbhlanaiche
Elizabeth Ealasaid Champion Lasgaire
Eve Eubha Charles Teàrlach
Fair maid Èiteag Chief Ceannard
Faithful Dìleas Colin Cailean
Female Colonel Coirneal
Fern Raineach Companion Companach
Fiona Fionnghal David Daibhidh
Flora Flòraidh Dewlap Caisean
Francis Frangag Donald Dòmhnall
Friend Caraid Dugald/Dougal Dùghall
Gentle one Suairceag Duncan Donnchadh
Girl Caileag Edward Èideard
Girl Cailin Ewan/Euan Eòin
Girl Nighean Farquhar Fearchar
Gleam of sunshine Ial Fergus Fearghas
Hair on forehead Dosan Finlay Fionnlagh
Happy girl Sonasag Fisherman Iasgair
Hazel Calltainn Flatterer Cuileadair
Heather Fraoch Fraser Friseal
Helen Eilidh Gael Gàidheal
Hind (deer) Eilid George Seòras
Honeysuckle Ialainn Giddy fellow Guag
Hostess Òstag Graham Greumach
Isobel/Ishbel Iseabail Grigor Griogair
Janet Seònaid Head of house Ceann-taighe
Jean Sìne Hector Eachann
Jessie Seasaidh Heir Oighre
Jewel Seud Hero Ceatharnach
Joan Seonag Hero Curaidh
Juliet Sìleas Hero Gaisgeach
Kate Ceit Honour Cubhaidh
Kirsty Ciorstaidh Hunter Fiuran
Little angry one Fiochag Island Eilean
Little girl Nìghneag James/Hamish Seumas
Little heroine Laochag John Iain
Little Jean Sìneag Keen one Gusgarlach
Little jewel Seudag Kenneth Coinneach
Maggie Magaidh Kinsman Fear-cinnidh
Maiden Maighdeann Laird Uachdaran
Maiden Rìbhinn Little hero Laochan
Margaret Mairead Long haired one Gruagach
Mary Màiri Malcolm Calum
Milkmaid Banarach Male Fear
Modest woman Stuamag Man of the glen Fear a’ Ghlinne
Old lady Cailleach Michael Mìcheal
Orphan Dìlleachdan Miller Mùillear
Peggy Peigi Murdo Murchadh
Penny Peanaidh Native of Uist Uibhisteach
Phoebe Phìobaidh Neil Niall
Poppy Crom-lus Norman Tormod
Primrose Sòbhrach Old man Bodach
Princess Bana-phrionnsa Ossian Oisean
Prude Pròiseag Peter Peadar
Queen Banrigh Peter/Patrick Pàdraig
Rachel Raghnailt Piper Pìobaire
Rose Ròs President Ceann-suidhe
Rose tree Ròsag Pretender Agarach
Rowan Caorann Prime Minister/President Prìomhaire
Sea drift Casair Prince Prionnsa
Shamrock Seamrag Prince/King/Chief/Hero Flath
Skylark Uiseag Robert Raibeart
Slut Robag Roderick/Rory Ruairidh
Small tree Craobhag Searcher Fear-siridh
Spiteful female Spideag Sergeant Sàirdseant
Squirrel Feòrag Shepherd Cìobair
Star Rionnag Shoulder Guaillean
Strawberry Sùbh-làir Soldier Saighdear
Susan Siùsan Stranger Coigreach
Suzy Siùsaidh Stranger Eilthireach
Sweetheart Gràidheag Stuart/Stewart Stiùbhart
Twin Càraid Sturdy boy Brogach
Venomous little creature Speachag Sweetheart Gràidhean
White one Gealbhan Thistle Cluaran
Wife Bean Tinker Ceàrd
Young woman Cruinneag Tourist Cuairtear
Young woman Gruagach Walter Bhaltair
    Warrior Armann
    Warrior Cathach
    White one Gealbhan
    William Uilleam
    Worthless fellow Fudaidh
    Young one Òganach
    Youth Fleasgach

Colours - (Colours follow name ie: Calum Buidhe, Anna Bhuidhe)
Black (female)    Dhubh (eg Anna Dhubh)
Black (male)    Dubh (eg Calum Dubh)
Brindle (male & female) Riabhach (eg Calum Riabhach & Anna Riabhach)
Brown/dun (female)      Dhonn (eg Anna Dhonn)
Brown/dun (male)      Donn (eg Calum Donn)
Red (male & female)     Ruadh (eg Calum Ruadh & Anna Ruadh)
White (female)   Gheal (eg Anna Gheal)
White (male)     Geal (eg Calum Geal)
Yellow (female)   Bhuidhe (eg Anna Bhuidhe)
Yellow (male)    Buidhe   (eg Calum Buidhe)